عضویت در فهرست بلند شرکت نفت

فهرست بلند شرکت نفت

پوشش پلی اتیلن و 2L FBE

فهرست مناقصه گران صلاحتیدارحوزه گاز

پوشش پلی اتیلن 3 لایه
 عایقکاری پوشش FBE
عایقکاری گرم 

AVL

عضویت در فهرست بلند شرکت نفت و گاز

گامی دیگر از شرکت پوشش لوله کیوان جاوید با عضویت و ورود در فهرست بلند مناقصه گران صلاحیتدار دستگاه های مرکزی حوزه  گاز و AVL شرکت نفت حضور به عمل اورد.

در فهرست بلند شرکت نفت

  • پوشش پلی اتیلن (3LPE)
  • پوشش اپوکسی ذوبی (2L_FBE)

در فهرست مناقصه گران صلاحیتدار حوزه گاز

  • پوشش پلی اتیلن (3LPE)
  • پوشش اپوکسی ذوبی (2L_FBE)
  • عایقکاری گرم