پوشش دو جزئی پلی اورتان آروماتیک (Solvent Free)

سیستم پوششی فوق اواسط دهه 1970 در اروپا برای مخازن ذخیره سوخت زیرزمینی استفاده گردید و در دهه 1980 از پلی اورتان ها با موفقیت در لوله های فولادی انتقال آب و فاضلاب استفاده شد.

ایـن پوشـش دو جزئـی بـه صـورت 100 % جامـد بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان آروماتیـک طراحـی شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در فرمولاسـیون ایـن پوشـش حـلال وجـود نـدارد مشـکلات زیسـت محیطـی در مـورد آن مطـرح نمـی باشـد. کیفیـت بـالا، مقاومـت خوردگـی عالـی، چسـبندگی بسـیار خـوب، مقاومـت جـوی مناسـب، انعطـاف پذیـری و خـواص مکانیکـی مناسـب از ویژگـی هـای خـاص ایـن پوشـش اسـت.