پوشش داخلی FBE برای لوله‌های جداری درون چاهی

تخریب پوشش داخلی لوله های حفاری چاه های نفت که در حال حاضر از نوع اپوکسی مایع هستند از مشکلات عمده صنعت حفاری کشور به حساب می آید. و پوشش های FBE از گزینه های جایگزینی این پوشش ها هستند. به منظور مقایسه مقاومت این پوشش ها، آزمون های مکانیکی و شیمیایی شامل انعطاف پذیری، چسبندگی، سختی، مقاومت به سایش و ضربه، افشانه نمک و غوطه وری در اسید بر روی نمونه پوشش های FBE و اپوکسی مایع انجام گردید. نتایج این آزمون ها نشان داد که پوشش FBE نسبت به پوشش های اپوکسی مایع موجود در صنعت حفاری کشور ایران از مقاومت بهتری برخوردار است.