پوشش داخلی FBE برای خطوط انتقال گاز ترش

دما و فشار بالا و محیط شیمیایی شدیداً خورنده از مؤلفه های خطوط لوله انتقال گاز ترش می باشند. مکانیسم های خوردگی گوناگونی را میتوان در محیط گاز ترش برشمرد اما در این بین خوردگی های هیدروژنی و تورم هیدروژنی جزء مخرب ترین مکانیسم های موجود میباشند. مهمترین راهکارهای کنترل خوردگی در خطوط لوله انتقال گاز ترش استفاده از لوله های فولادی آلیاژی مخصوص گاز ترش و پوشش های داخلی محافظ خوردگی می باشند. اغلب پوشش ها درجاتی از نفوذپذیری در مقابل CO2 و H2S  را نشان می دهند که منجر به تاول زدگی در هنگام افت فشار و خرابی زود هنگام پوشش می گردد؛

بنابراین در انتخاب یک پوشش داخلی با کارایی بالا، داده های منتج از تجربیات میدانی و آزمونهای مقاومت شیمیایی پوشش (مثلاً آزمون اتوکلاو )، مهمترین معیارهای تصمیم گیری به شمار میروند. امروزه پوششهای پلیمری FBE بر پایه رزین های اپوکسی- فنول و اپوکسی نوالاک برای کاربری در محیطهای شدیداً خورنده گاز ترش تدارک دیده شده اند. اعمال پوشش های ویژه داخلی FBE آسان ترین و اقتصادی ترین راه حل و در عین حال کاربری توامان این پوشش ها با فولاد آلیاژی مخصوص گاز ترش، مؤثرترین راهکار کنترل خوردگی است. سطح صاف پوششهای داخلی FBE نیز نقش انکارناپذیری در تقلیل افت فشار گاز و در نتیجه بهبود جریان پذیری سیال تا 30 % دارد، این ویژگی همچنین هزینه های تأمین فشار و مصرف انرژی را در طول بهره برداری خط لوله کاهش میدهد.