پوشش اپوکسی مایع

پوشش اپوكسي 100% جامد جهت مخازن ، خطوط انتقال آب آشاميدني و پوشش دهي لـــوله هاي فـولادي با دستـــگاه های مــدرن و پیشرفته طبق استانداردهاي

AWWA C210,BS6920  اعمال می گردد.

 پوشش داخلي اپوکسي 100% جامـد  (Solvent Free)  جهت انتقال آب شرب ( با تاییدیه بهداشتی) ، خطوط انـــتقال گاز تــرش ، نفت و پتروشيمي که باعث افـزايش بازدهـي جريـان سـيال و ظــرفيت انـتقال، افزايش طول عمــر و کاهش آلـودگي سيال،کاهش تعــداد دفعــات تعميــرات ،‌ کـاهش هزينـه هاي تعميرات و نگهـداري ، کـــاهش چشمــگير پــديــده خــوردگي و افـــزايش طول عمر لوله می گردد.