پوشش اپوکسی ، تسهیل جریان

پوشش اپوکسی به صورت پودر و به سطح داخلی انواع لوله ها  اعمال می شود . این پوشش از طریق حفاظت داخلی سطح لوله انتقال عمر آن را در مقابل خوردگی افزایش می دهد.

-هدف اصلی این پوشش ها ایجاد کاهش اصطکاک و بهبود سرعت جریان برای سیالاتی مانند نفت ، آب و…..  درون لوله است.