پوشش پلی اورتان 100 % جامد

پـس از اتمـام عمر پوشـش خطـوط لوله بـهتـرین و موثر ترین روش، تعویض پوشش خـطـوط لـولـه می بـاشـد. از ایـن رو یـکی از پوششهای مناسب برای تعـویض پوشــش خطوط لولـه و شیـرآلات و اتصالات استـفاده از پـلی اورتان100 % جامد است، این نوع پوشش در شـرکت پوشش لوله کیوان جاوید دارای چسبندگی و پیوستگی قوی و با یکنـواختـی کامـل پـوشش در تـمامـی طـول خـط لـولـه در کنار رعـایت الـزامات زیـست محیـطی با VOC صفر تحـت   استـانـداردهای BS EN10290 -AWWA-C222 و IGS-M-TP-20 اعمال می شود.