پوشش های تک لایه و چند لایه بر پایه رزین هـای اپوکسی

پوشش های تک لایه و چند لایه بر پایه رزین هـای اپوکسی

پوشش های تک لایه و چند لایه بر پایه رزین هـای اپوکسی ( زینـک ریـچ اپوکسـی، اپوکـسی پـلی آمیـدی، پلـی آمیــنی و MIO ) کیفـیت اجرای پوشش داخلی دو جزیـی اپـوکسی مایع در شـرکت پوشش لوله کیـوان جاویـد به گونه ای است که علاوه بر عامل بازدانده خوردگی، باعـث کاهـش زبـری سطـح داخـلی لــــولــه ها شده و منجر به الگـوهـای منظـم طوفانی شدن جریان سیال در خط انتقال کاهش می یابد ومواد سیـال به صورت منظم و لایه ای در خطوط لوله جاری خواهد شد.