پوشش دو جزیی اپوکسی مایع

پوشش های دو جزیی اپــوکسـی در شرکت پوشـش لـولـه کیوان جاوید مطابق استانداردهای مورد تایید شرکت هایآب، گـاز و نفت اعمال می گردد لـذا از مـزايـاي مـهمي همچون مقـاومت شیمیایی بالا، مقاوم در برابر سایش و ضربه، انعطاف پذيري خوب، مقاوم دربرابر کلریدسـدیم اشبـاع، اسیـدهای معـدنی رقـیـق ، قـلیـاها، نمک های محلول، مقاوم دربرابر نفت، روغن ها وباکتریها برخوردار می باشد.