پوشش داخلی ملات سیمانی

پوشش ملات سیمانی، یک پوشش یـکپارچه داخلی با سطح صاف بر پـایه ملات سیـمان و ماسه سیلیـس است. این محصـول به عنـوان گزینه‌ای اقتصادی و کـم هزینه جهت پوشش داخـلی خطوط لوله انتقال آب مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی استفاده از آن برای محیطهای پرتنش و خورنده و یا PH کمتر از 6 (محیط اسیدی)مناسب نیست.