پوشش اپوكسي 100% جامد جهت مخازن و خطوط انتقال

پوشش دهي لـــوله هاي فـولادي در شـــرکت پوشش لوله کیــــوان جاوید با دستـــگاه ها مــدرن و پیشرفته طبق           استانداردهاي BS 6920 , AWWA C210 اعمال می گردد. پوشش داخلي اپوکسي 100% جامـد (Solvent Free) درخطوط انـــتقال گاز تــرش ، آب نفت و پتروشيمي باعث افـزايش بازدهـي جريـان سـيال و ظــرفيت انـتقال، افزايش طول عمــر و کاهش آلـودگي سيال،     کاهش تعــداد دفعــات تعميــرات ،‌ کـاهش هزينـه هاي تعميرات ونگهـداري ، کـــاهش چشمــگير پــديــده خــوردگي و افـــزايش طول عمر لوله می گردد.