سیستم پوشش پایه نفتی ( بيتومن انامل )

پوشش نفتی در گریدهای A, B, C به صورت تک لایه و دو لایه بر روی لوله های فولادی خطــوط انـتقال مطابق با استانداردهایIPS-M-TP-295,AWWA C203-08 ,IGS-TP-011(1&2),EN 10300اعمال می گردد. این سیستم پوششی شامل: پرایمر مصنوعی، نوار زیرین، بیتومن انامل و نوار رویی می باشد.*سیستم پوشش پایه ذغال سنگی (کلتار انامل) پوشش لوله های فولادی بر پایه قطران ذغال سنگی در چند دهه اخیر که به منظورحفاظت در برابر خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.از ایـن رو شــرکت پوشش لوله کیـوان جاوید با سـابقه ای طـولانی در زمیـنه اجرای این سیستـم پوششی طبق استانداردهای   IPS-M-TP-290, AWWA C203-08 با حداکثر کارایی و حداقل قیمت در مقایسه با دیگر پوشش های موجود فعالیت می نماید.

<img src=”/images/k02.jpg” alt=”” border=”0″>