سیستم مدیریت ، کیفیت و آزمایشگاه

واحد کنترل کیفیت شرکت با رعایت اصول حرفه ای و پایبند به الزامات قراردادی در راستای ارتقاء بخش کیفی تولید نقش بسزایی داشته که با عنایت به توان و دانش فنی خود قادر به پاسخگویی درخواست کارفرمایان محترم می باشد . در بخش آزمایشگاهی ، متخصصین این شرکت با توجه به تجهیزات و امکانات مدرن و متنوع قادر به ارائه کلیه آزمایشات مورد نظر کارفرمایان محترم مطابق با استانداردهای IGS,ASTM,AWWA,ISO,DIN,BS,EN در خصوص تعیین کیفیت اجرا و مصالح مصرفی همچون قیر ، نوار و رنگ مییاشد.