ایمنی،بهداشت ؛محیط زیست HSE

امروزه توسعه یافتگی رابطه مستقیمی با برطرف نمودن چالش های فرهنگی ایمنی دارد و آن دسته از صنایعی که نتوانند پایه های فرهنگی ایمنی را تقویت کنند و ایمنی را فدای تولید نمایند؛ محکوم به نابودی هستند و در برابر حوادث و بحران ها عملکرد خوبی نخواهند داشت و صنایعی که با تکیه بر عقلانیت و آموزش در چارچوب قوانین، مقررات و الزامات به پیش بروند به تولید پایدار و ارتقای جایگاه دست خواهند یافت. شرکت پوشش لوله کیوان جاوید در  راستای تولید “ماندگار و ایمن” و پیشگیری از حوادث ضمن شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی شغلی و فرآیندی، نسبت به کنترل این خطرات اقدام نموده و با اولویت دادن به اصول پیشگیری و بازدیدهای دوره ای باعث کاهش حوادث و افزایش ضریب ایمنی شده است و با هدف رسيدن به درجه مطلوب سلامت جسمي و رواني پرسنل و با ارتقاء سطح كمي و كیفي ايمني و بهداشت پروژه و همچنین توسعه فرهنگ مشتري مداري از طريق تمركز بر كيفيت و سرعت بهينه خدمات، ايمن نمودن محيط كار و ارج نهادن به منشور ايمنی و سعي در ارتقاء سطح سلامت پرسنل اقدام نموده است.

تعهد به جامعه و محیط زیست از اصول مهم پذیرفته شده این شرکت است و با هدف توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، گام های بزرگی برداشته شده است.

  • ساخت الکتروفیلتر جهت جلوگیری از دود و غبار به محیط
  • انجام تست های دوره ای میزان آلایندگی خطوط تولید توسط آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست
  • امحاء پسماند ها به روش مورد تأیید سازمان محیط زیست