بهداشت ایمنی و محیط زیست

شركت پوشش لوله کیوان جاوید با هدف رسيدن به درجه مطلوب سلامت جسمي و رواني پرسنل و با ارتقاء سطح كمي و كیفي ايمني و بهداشت پروژه و همچنین توسعه فرهنگ مشتري مداري از طريق تمركز بر كيفيت و سرعت بهينه خدمات، ايمن نمودن محيط كار و ارج نهادن به منشور ايمنی و سعي در ارتقاء سطح سلامت پرسنل اقدام نموده است.